09
آگوست

چطور در فضامون هارمونی ایجاد کنیم؟

هارمونی یا توازن یعنی یک رنگ یا متریال و… در فضا تکرار شود . منظور از تکرار آن نیست که دو چیز دقیقاً مثل هم باشند؛ بلکه نوعی از هماهنگی است که بین اجزای مختلف دکوراسیون داخلی یک رابطه ی دیداری ـ منطقی برقرار می کند.

هارمونی در فضا با تکرار در رنگ و خطوط

مهم ترین دلیلی که ایجاد هارمونی در دکوراسیون داخلی اهمیت پیدا می کند آن است که هارمونی در حقیقت احساسی است که به یک محیط بخشیده می شود.  

یکی از روش های ایجاد هارمونی بازی با خط ها و زاویه هاست. خطوط می توانند به گونه های مختلفی در کنار هم قرار بگیرند و خط چشمان افراد مشاهده کننده را به نقاط مختلف هدایت کنند. خطوط موازی در کنار هم می توانند بر روی دیوار امتداد پیدا کنند و بین دیوارهای مختلف رابطه برقرار سازند. خطوط متقاطع نیز بر حسب ضخامت هایی که می توانند داشته باشند توجه بینندگان را به خود جلب می کنند. تعداد زیاد یا کم خطوط می تواند یکی از حالت های ایجاد هارمونی باشد.

هارمونی در فضا با خطوط نوری موازی

رنگ ها چگونه به ایجاد هارمونی کمک می کنند؟

رنگ ها ابزاری فوق العاده برای زیبایی بخشی به دکوراسیون داخلی و برقراری یک ارتباط کلی بین اجزای آن هستند. رنگ مبلمان، رنگ سقف، رنگ موکت ها و سرامیک ها و رنگ دیوارها می توانند در صورتی که درست انتخاب شوند یک هارمونی فوق العاده به وجود بیاورند.

البته انتخاب رنگ ها به صورت تصادفی انجام نمی شود؛ بلکه برای انتخاب باید به تأثیری که رنگ ها می توانند بر روی محیط بگذارند و زمینه های روانشناختی آن ها توجه شود.

هارمونی رنگ در فضا

در انتخاب رنگ های دکوراسیون داخلی در ابتدا باید رنگ پایه را انتخاب کنید؛ رنگ پایه رنگی است که قرار است کلیت فضای مورد نظر شما به آن رنگ به نظر بیاید که این رنگ باید از رنگ های خنثی استفاده شود.بعد از انتخاب رنگ اصلی 2 یا 3 رنگ مکمل برای جلوگیری از یکنواختی و بی روحی در فضا انتخاب میشود که باید در کل فضا تکرار شود البته به مقدار کم.