فضای نشیمن و تلویزیون پروژه مسکونی به سبک مدرن واقع در تبریز
فضای مخصوص آلات موسیقی سنتی پروژه مسکونی به سبک مدرن واقع در تبریز
پروژه مسکونی به سبک مدرن واقع در شهر تبریز