فضای مجلس (پذیرایی) بانوان پروژه ۹۰۰ متری مسکونی دبی به سبک نیوکلاسیک

فضای مجلس (پذیرایی) بانوان پروژه ۹۰۰ متری مسکونی دبی به سبک نیوکلاسیک

کریدور پروژه ۹۰۰ متری مسکونی دبی به سبک نیوکلاسیک

فضای غذاخوری پروژه ۹۰۰ متری مسکونی دبی به سبک نیوکلاسیک

فضای مجلس (پذیرایی) آقایان پروژه ۹۰۰ متری مسکونی دبی به سبک نیوکلاسیک

فضای مجلس (پذیرایی) آقایان پروژه ۹۰۰ متری مسکونی دبی به سبک نیوکلاسیک

فضای نشیمن خصوصی پروژه ۹۰۰ متری مسکونی دبی به سبک نیوکلاسیک

فضای نشیمن خصوصی پروژه ۹۰۰ متری مسکونی دبی به سبک نیوکلاسیک